Türkiye'deki Şirketlerde Sürdürülebilirlik Raporlaması

Tarih: 16 Şubat 2024

Türkiye’deki Şirketlerde Sürdürülebilirlik Raporlaması 

1.Giriş

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun global S1 ve S2 sürdürülebilirlik raporlama standartlarıyla tam uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve “Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararları” 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporlaması bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim huşularına ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan rapordur.

Bu rapor işletmenin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ölçmesi ve değerlendirmesi ile birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını, bu alandaki taahhütlerini nasıl yerine getirdiklerini ve ilerleyen dönemlerde hangi adımları atmayı planladıklarını gösterir.

Söz konusu rapor, işletmenin çevresel etkisi, sosyal sorumluluk uygulamaları, çalışan hakları, tedarik zinciri yönetimi ve diğer birçok konuda nasıl bir performans gösterdiğini detaylı bir şekilde ortaya koyar.

2.Sürdürülebilirlik Raporlaması Hazırlaması Zorunlu Şirketler

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın uygulanmasına ilişkin karara göre;

1-) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

            (a) Yatırım Kuruluşları

            (b) Kolektif Yatırım Kuruluşları 

            (c) Portföy Yönetim Şirketleri

            (d) İpotek Finansmanı Kuruluşları

            (e) Merkezi Takas Kuruluşları

            (f) Merkezi Saklama Kuruluşları

            (g) Veri Depolama Kuruluşları

            (h) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler

            (ı) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler

2-) Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

            (a) Derecelendirme Kuruluşları

            (b) Finansal Holding Şirketleri

            (c) Finansal Kiralama Şirketleri 

            (d) Faktoring Şirketleri

            (e) Finansman Şirketleri

            (f) Varlık Yönetim Şirketleri

            (g) Finansal Holding Şirketlerinde ve Bankalarda nitelikli paya sahip olan şirketler

            (h) Tasarruf Finansman Şirketleri

3-) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri

4-) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler Arasında bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerden;

4-a) Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası

4-b) Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası

4-c) Çalışan sayısı 250 kişi

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan kurum, kuruluş ve işletmeler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer alanlar dışındaki bankaların herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın Sürdürülebilirlik Raporlaması 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

3.Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Bakımından Uygulama

Eşik değerlerinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde işletmeler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınırlar. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan işletmelerde; 

a. Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir),

b. Çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. 

İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler işletmenin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

4.Sonuç

29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Mükerrer Resmî Gazete ile yayınlanan kurul kararı neticesinde yukarıda belirtilen işletmeler için sürdürülebilirlik raporlaması artık hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. 

Zorunlu olmamakla birlikte, kapsam dışında yer alan işletmeler de gönüllülük esasına göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapabileceklerdir.

 

Kaynakça

1.     29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Mükerrer Resmî Gazete

2.     Ticaret Bakanlığı’nın 08.01.2024 tarihli Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve “Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararları Resmî Gazete’de yayımlanmış ve belli şartları sağlayan işletmeler için Sürdürülebilirlik Raporlaması zorunlu hale getirilmesine ilişkin duyurusu. 

 


Nazlı ÖZKUL
Partner

P: 
+90 212 951 03 94
M: +90 507 604 23 25nazli@dn-partners.com  
Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:42 D:6 Şişli, İstanbul, Türkiye

www.dn-partners.com 

 

Ahmet Kaymaz
Associate
ahmet@dn-partners.com
 

Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:42 D:6 Şişli, İstanbul, Türkiye

www.dn-partners.com 

 

 

This information is provided for your convenience and does not constitute legal advice. It is prepared for the general information of our clients and other interested persons. This should not be acted upon in any specific situation without appropriate legal advice and it may include links to websites other than the website. Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı has no responsibility for any websites other than its own and does not endorse the information, content, presentation, or accuracy, or make any warranty, express or implied, regarding any other website. This information is protected by copyright and may not be reproduced or translated without the prior written permission of Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı. 

Bu doküman müvekkillerimize ve ilgili diğer kişilere genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu doküman kapsamında sağlanan bilgiler hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Herhangi bir durum için özel olarak bir hukuki tavsiye almaksızın yalnızca bu dokümanda yer alan bilgiler dikkate alınarak işlem yapılmamalıdır. Bu doküman web sitemiz dışındaki web sitelerine bağlantılar içerebilir. Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı'nın kendi web sitesi dışındaki web sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur ve diğer web sitelerinde yer alan bilgi, içerik veya sunumların doğruluğunu onaylamaz veya bunlar hakkında açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Bu doküman ve içeriği telif hakkı ile korunmaktadır ve Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı'nın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya tercüme edilemez